Kohteena Lappi
- Lapin matkailun digitaalisen ja fyysisen saavutettavuuden kehittäminen 

Kohteena Lappi hankkeessa tehty esiselvityksen raportti selvittää digitaalisen osaamisen tasoa lappilaisissa matkailuyrityksissä ja ehdotuksia laatukriteereiksi.

Taustaa

Visit Arctic Europe (VAE) –hankkeessa on otettu kunnianhimoinen tavoite rakentaa 2,5 vuodessa Pohjois-Skandinaviaan vetovoimainen arktinen matkailualue. Alueelle rakennetaan uusia kansainvälisiä matkailijoita houkuttelevia matkailutuotteita yhteistyössä rajat ylittäen. Tavoitteena on, että alueen matkailutulo ja vierailijoiden viipymä alueella kasvaa.

VAE on vahvasti yrittäjävetoinen kehittämishanke, jonka rinnalla yrittäjät toteuttavat omaa liiketoimintaa. VAE:ssa toimitaan yhdessä ruotsalaisten ja norjalaisten partnereiden kanssa. Suomessa on omia haasteita, joihin kannattaa tarttua yhtä aikaa VAEn etenemisen kanssa. Tavoitteena on saada nopealla aikataululla VAEn aikana kehitettäviä matkailutuotteita käytäntöön ja yritysten käyttöön.

Digitaalisuus on päivän sana myös matkailualan kehittämisessä ja tulevaisuudessa. Matkailijat etsivät matkailukohteita ja aktiviteetteja yhä enemmän verkossa ja tekevät sekä ostopäätöksen että valinnat suoraan itse. He haluavat löytää ja rakentaa koko matkan tänne saapumisesta täällä liikkumiseen ja sisältöpalveluihin mahdollisimman vaivattomasti itse. Erilaisia palveluja kokoavat sähköiset alustat ovat uusi ja monipuolinen työkalu sekä kilpailukykytekijä kansainvälistä kauppaa käyville matkailuyrityksille. Digitaalinen osaaminen vaatii hiontaa lappilaisissa matkailuyrityksissä. Lappilaisille matkailuyrityksille rakennettu toimintamalli vahvistaa lappilaisen matkailutuotteen löytymistä ja digitaalista saavutettavuutta kovassa matkailualan kilpailussa.

VAE:ssa tehdään mittava selvitys koko alueen saavutettavuudesta, jossa mm. kehitetään toimintamalleja matkaketjuihin ja Lapin sisäisen liikenteen kehittämiseen. Lapin liiton Matkaketju- ja Itä- ja Pohjois-Suomen lentoliikenteen kehittämishankkeissa (IP -hanke) on saatu hyviä tuloksia, joita pitää päästä testaamaan käytännössä. Nämä ovat toimenpiteitä, joiden rahoitus ei kaikin osin taivu kehittämishankkeisiin. Lapin matkailun digitaalisen ja fyysisen saavutettavuuden kehittäminen voi jatkaa siitä, mihin näillä kehittämishankkeilla on päästy.

Tavoite

Päätavoitteena on matkailu- ja liikennepalvelujen saatavuuden parantaminen niin fyysisesti kuin digitaalisesti
Alueen sisäiseen liikenteeseen tarvitaan lisäpanostusta. Matkaketjuhankkeen ja IP-hankkeen tuloksena on löydetty eri puolilla maailmaa kokeiltuja ja toteutettuja malleja sisäisen liikenteen toteuttamiseen harvaan asutuilla alueilla. Kohteena Lappi -hankkeessa testataan niitä ja valitaan näistä mahdollisesti Lappiin sopivia. Myös VAE:n saavutettavuus selvityksissä nousevia malleja ja mahdollisuuksia kehitetään eteenpäin.

Digitaaliseen saavutettavuuteen kehitetään tehokkaita lappilaiseen matkailumarkkinointiin ja -myyntiin soveltuvia työkaluja yhteistyössä Lapin liiton Digi Aurora- hankkeen ja House of Laplandin kanssa.

Tavoitteena on yhdistää matkailu- ja liikennepalveluja samaan sähköiseen alustaan eli platformiin, ja parantaa näin palvelujen saatavuutta ja lisätä myyntiä. Hankkeessa testataan mm. yhteistyöhankkeissa syntyneitä ideoita ja pyritään siten löytämään Lapin kannalta parhaat, helposti hyödynnettävät ja kustannustehokkaimmat ratkaisut. Samalla rakennetaan tiiviimpää yhteistyötä matkailu- ja liikennetoimialojen sekä sähköisten liiketoimintapalvelujen tuottajien välille.

Platform auttaa matkailijaa löytämään toiveisiinsa sopivia kohteita ja elämyksiä ja ohjaa matkailuyrittäjien verkkosivuille. Lapin yrittäjien digitaalisuustietotaso nostetaan sellaiselle tasolle, että pystytään ylläpitämään riittävän korkeatasoista platformia. Näin se erottuu ja löytyy kansainvälisessä nettiviidakossa.

Toteutus:

Kohteena Lappi -hankkeen digitaalisuus toteutetaan yhteistyössä Lapin liiton Digi Aurora hankkeen kanssa. Yhteistyötä tehdään myös House of Laplandin (onlyinlapland.com) kanssa.

Digitaalisen osaamisen taso halutaan nostaa sellaiseksi, että yritysten on mahdollista luoda ja rakentaa sekä käyttää lappilaista yhteistä verkkomyyntiä ja fyysistä saavutettavuutta edistävää toimintamallia ja applikaatioita. Jotta saadaan aikaan toimiva koko Lapin kattava platform, täytyy yritysten tietotasoa huomattavasti nostaa. Tässä voimme yhteistyössä yritysten ja digitaalisuuden asiantuntijoiden kanssa saada räätälöityä koulutusta nimenomaan Suomen Lapin matkailuyritysten tarpeisiin. 

Yhdistetään matkailuyritysten matkailuosaaminen, IT-osaajien tekninen osaaminen ja julkisen sektorin Lappi-osaaminen. Tähän työhön tarvitaan vahvaa moniosaamista kaikilta sektoreilta.
Kolmen eri organisaation yhteistyö antaa paljon synergiaetua. Toiminta lomitetaan jo suunnitteluvaiheessa yhteen niin, että rajapinnat toimivat ja jokaisella on oma palapelin osa. Tuloksena hyvä kokonaisuus ja yhteistyömalli. Yhteistuloksena syntyy konsepti – ja liiketoimintasuunnitelma, jonka pohjalta luotua mallia voidaan testata ja edelleen kehittää Lappiin kattava platform asiakkaan ja palvelutuottajan kohtaamiseksi.

Fyysinen saavutettavuus koostuu sisäisestä saavutettavuudesta, joka on tämän hankeen päätavoite ainakin lähtötilanteessa sekä kansainvälinen saavutettavuus.Testataan eri puolilla maailmaa olemassa olevien mallien toimivuutta Lapissa. Matkaketjuhankkeessa näitä on jo hyvin koottu. Jatketaan siitä.

Neuvotellaan eri liikennemuotojen kanssa mahdollisuuksista saada toimiva mobiilikartta kertomaan liikennöinnistä eri puolilla ja pyritään rakentamaan yhteyksiä. Tässä tehdään yhteistyötä muiden vastaavien hankkeiden kanssa. Saavutettavuus yhdistetään suunniteltavaan platformiin.

Kansainvälinen liikenne Suomen Lappiin
IP-hanke päättyy vuoden 2017  aikana ja sieltä saadaan tärkeää informaatiota kansainvälisestä liikenteestä Lappiin. Hankkeen kanssa tehdään koko ajan yhteistyötä sekä VAE:n laajan selvityksen tuloksia testataan. Tavoitteena on myös Lapin ja lähialueiden lentokenttien informatiivisuuden lisääminen yhteistyössä Finavian kanssa.

Aikataulu

Kohteena Lappi -hankkeessa selvitetään mukana olevien yrittäjien ja kuntien verkkojalanjälki ja digitaalinen osaaminen, sekä selvittämällä yksilöllisesti osaamisen kehittämistarpeet. Syksyllä alkaa projektivaihe 2, jossa konkreettisesti tartutaan digitaaliseen osaamiseen, kehitetään yhteistä näkyvyyttä ja löydettävyyttä ja aletaan kehittää sisäistä saavutettavuutta. 

LME jatkaa Kohteena Lappi -hanketta digivalmennusohjelmalla. Siihen kuuluu ensin aktivointi -tilaisuus, jossa kerromme valmennuksen tavoitteista ja sisällöistä ja otamme vastaan teiltä toiveita ja tarkennuksia. Olemme varanneet valmennukseen kuusi itsenäistä työpajaa, joissa kolmessa keskitytään sisällöntuotantoon ja kolmessa verkkoliiketoimintaan. Työpajoihin kuuluu myös yrityskohtainen preppausvaihe, jossa yritysten edustajat saavat ”kertaustehtäviä” ja voivat skypen välityksellä saada palautetta työpajan asiantuntijalta. Päävalmentajana toimii esiselvityksen tekijä Kirsi Mikkola Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy:stä. Mukaan pääsevät LMEn jäsenyritykset ja VAE -hankkeessa olevat yritykset ilmaiseksi. Lisäksi mukaan pääsee yrityksiä Kohteena Lappi -hankkeeseen osallistuvista kunnista ja heille työpajan hinta on 80 €/työpaja.

Kevään ohjelmassa on ollut Lapin matkailun digipalapeli- hankkeen valmistelu. Hankehakemus on jätetty Lapin liittoon. Hanke on LME:n ja MTI:n yhdessä toteuttama koko Lapin matkailun ja saavutettavuuden digihanke