Pohjois-Skandinavian matkailuyhteistyön kehittämisen esiselvitys

Visit Arctic Europe hankkeen esiselvityshanke toteutettiin syksyllä 2014. Sen tuloksena syntynyt hankeidea pohjoismaisesta yhteistyöstä Pohjois-Skandinavian alueella. Hanketta työstetään hakemukseksi ja tavoitteena on saada sen Interreg Nord hankehakuun .

Esiselvityshankkeen tuloksena syntynyt hanke-esittely

1 Taustaa

Kiinnostus arktisuutta kohtaan kasvaa jatkuvasti ja näin on myös matkailussa. Pohjois-Skandinavian eli pohjoisen Suomen, Ruotsin ja Norjan alueella on yhteisiä vetovoimatekijöitä, jotka kilpailevat etelän aurinko- ja kaupunkilomakohteiden sekä muiden arktisten alueiden kanssa matkailijoista. Pohjois-Skandinavia on maantieteellisesti yhtenäinen matkailualue, jossa on monia yhteisiä matkailullisesti houkuttelevia piirteitä.

Pohjois-Skandinavia kokonaisuutena tarjoaa mahdollisuuden tutustua lyhyen ajan sisällä monipuoliseen alueeseen, joka sisältää muun muassa erilaisia metsiä, puutonta tundraa, tuntureita, merta, vuonoja, järviä ja jokia. Alueella on myös monipuolisia aktiviteetteja, Euroopan ainoa alkuperäiskulttuuri, Euroopan pohjoisin niemi sekä Joulupukki.

Pohjois-Skandinaviassa on ainutlaatuiset yhteiset luonnonolot valoilmiöineen ja vuodenaikoineen, monipuolinen puhdas luonto sekä hyvin toimiva matkailun infrastruktuuri. Alueella on samankaltaisia haasteita matkailun kehittämisessä kuten esimerkiksi saavutettavuus.

Esiselvityshankkeella on selvitetty tämän tässä kuvatun Visit Arctic Europe (VAE) - hankkeen partnerien sitoutuminen hankkeeseen sekä yhteisiä tavoitteita.

VAE - hankkeessa keskitytään matkailuverkostoon Pohjois-Skandinaviassa sekä tehdään pilotteja tuotemarkkinoinnissa ennalta valituilla markkina-alueilla. Suomen matkailun kärkihankkeiden painopistealueita on rajat ylittävä yhteistyö ja saavutettavuus, joita tässä hankkeessa vahvasti toteutetaan. VAE täydentää Pohjois-Skandinavian matkailuhankkeita ja tiivistää yhteistyötä alueen toimijoiden kesken. Saamelaiskulttuuri ja siihen liittyvät hankkeet ovat vahvasti mukana tuotemarkkinoinnin kehittämisessä.

Visit Arctic Europe jatkaa Lapin imago-hankkeen sekä muiden Pohjois-Skandinavian alueen imago-hankkeiden työtä ja synkronoi toimintonsa House of Lapland - hankkeen matkailuosion kanssa. Pohjoiskalotin alueella on toteutettu Interreg-hanke Kestävän matkailun verkosto Pohjoiskalotille ja Norjassa on käynnistynyt hanke Nord Cape Turnaround Port.

Saavutettavuus on tällä hetkellä koko alueen haaste, johon Visit Arctic Europe pyrkii vastaamaan. Hanke tekee yhteistyötä myös Lapin liiton hallinnoiman Matkaketjuhankkeen sekä muiden maiden hankkeiden kanssa. Hankkeessa toteutetaan Barentsin matkailuyhteistyöhankkeessa (BART) laaditun Action Planin ja Lapin matkailustrategian tavoitteita.

2. Visit Arctic Europe – hankkeen tavoitteita

VAE:n päätavoitteina on

1. Rakentaa yhtenäinen matkailualue ja – kohde Pohjois-Skandinaviaan

Matkailu ja sen merkitys kasvavat globaalisti koko ajan. Hankkeen avulla pyritään ohjaamaan suurempi osuus tästä kasvusta Pohjois-Skandinavian alueelle. Samalla nostetaan tämä alueen kykyä kilpailla arktisen matkailun kohteena suhteessa esimerkiksi Islantiin ja Kanadaan.

Osatavoitteina on Pohjois-Skandinavian alueella toimivien matkailuyrittäjien ja muiden matkailun piirissä toimivien verkostoituminen ja yhteistyö.

2. Saavutettavuuden paraneminen

Pohjois-Skandinavia on alue ilman valtakuntien rajoja, mutta Pohjois-Skandinaviaan pääseminen on haasteellista. Alueelle ei ole sujuvia liikenneyhteyksiä ja alueen sisällä liikkuminen edellyttää lähes aina henkilöautoilua. Hankkeen avulla pyritään helpottamaan alueelle saapumista ja sen sisällä liikkumista myös taloudellisesti järkevästi niin maalla, merellä kuin ilmassa.

Osatavoitteina on mitattavan ja vertailukelpoisen tiedon hankkiminen ja tuottaminen. Suomen, Ruotsin ja Norjan tilastointimenetelmät poikkeavat toisistaan, mutta yhtenäistä tilastotietoa saavutettavuuteen liittyvistä tekijöistä ja muuttujista tarvitaan myös poliittisen päätöksenteon sekä virkamiestyön tueksi. Hankkeessa voidaan selvittää yhtenäiset tunnusluvut ja alueen nykytilan analyysia. Yhteistyö muiden saavutettavuushankkeiden kanssa on tärkeää.

3. Tuote- ja kohdemarkkinointi

Pohjoisella Suomella, Ruotsilla ja Norjalla on enemmän yhteisiä kuin eroavia vetovoimatekijöitä. Hankkeessa luodaan yhteinen Visit Arctic Europe – ilmiö ja tuoteperhe, jossa perustana ovat arktinen luonto sekä kulttuuri. Matkailijat toivotetaan tervetulleiksi kokemaan arktinen elämäntapa puhtaassa ja ainutlaatuisessa luonnossa. Alueella on Euroopan ainoa alkuperäiskansa ja sen kulttuuri.

Hankkeessa selvitetään tulevaisuuden matkustamisen perusteita ja uusia syitä matkustamiseen. Esimerkiksi: Mikä saa nuoret matkustamaan ja millä perusteilla he valitsevat kohteensa? Mitä nuoret etsivät ja haluavat kokea Pohjois-Skandinaviassa?

Alueen yhteisiä vetovoimatekijöitä ovat muun muassa luonto ja siihen sisältyvät eri elementit. Pohjoisessa luonnon valoilmiöt eivät tunne valtakunnan rajoja: revontulet, kaamos ja keskiyön aurinko esiintyvät koko alueella. Arctic Lifestyle on luonnon ja ihmisen välistä harmoniaa, kiireettömyyttä, joka on nykyisille ja varsinkin tulevaisuuden matkustajille eksotiikkaa. Esimerkiksi lähiruoka, green care ja kalastus ovat merkittäviä tekijöitä entistä tiedostavimmille matkailijoille.

Saamelaiskulttuuri ja poronhoito elinkeinona ovat vahvasti osa Pohjois-Skandinaviaa. Saamelaisten vaikutus matkailuun on merkittävä ja VAE tarvitsee yhteistyötä alueella toimivien saamelaisuuteen liittyvien hankkeiden sekä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa.

Valtioiden välinen rajattomuus nostetaan VAE:ssa keskiöön. Se on erityinen etu matkailijan näkökulmasta, koska rajamuodollisuuksia ei ole ja maiden välillä on esteetön liikkuminen. Rajattomuus on olennainen osa tuoteperheitä työstettäessä. Rajattomuutta voidaan käyttää korostamaan alueen yhtenäisyyttä ja yhteistyötä matkailukohteena.

Osatavoitteina on yhteistyö olemassa olevien matkailuun liittyvien hankkeiden ja organisaatioiden kanssa. Näitä toimijoita ovat muun muassa Suomessa Lapland – North of Finland, House of Lapland ja Visit Finland, Ruotsissa Visit Sweden sekä Norjassa Visit Norway. Lisäksi yhteistyötä tehdään Saamen kulttuurin matkailumahdollisuuksien sekä Lapin liiton matkaketjuhankkeen kanssa.

3. Hankekuvaus

Hanke toteutetaan Pohjoinen ohjelma 2014–2020 (Interreg) mukaisena. Temaattisena tavoitteena on tavoite 2. Pk-yritysten kilpailukyvyn parantaminen ja priorisoituna painopistealueena pk-yritysten välinen yhteistoiminta sekä kulttuuriset ja luovat elinkeinot. Hankeaika on 1.4.2015–31.3.2018.

Hanke toteutetaan yhteistyönä pohjoisen Suomen, Ruotsin ja Norjan kesken. LME ry toimii Lead Partnerina, Norjan partnerina on Northern Norway Tourist Board ja Ruotsin partnerina on Swedish Laplands Visitors Board. Lisäksi tulee mukaan tutkimus- ja koulutusalan partnereiksi Matkailun tutkimus- ja koulutusinstituutti(MTI) Suomesta ja Norjasta Tromssan yliopiston Altan kampus (UiT), jotka ovat keskittyneet matkailuun.

4. Yhteistyömuodot ja verkostot sekä sitoutuminen

Pohjois-skandinaavisen matkailun kehittämisellä on vahva pohja, kun mukana sitoutuneena on alueen matkailuyrittäjiä ja alueorganisaatioita. VAE – hankkeessa toimii alueen suuria tai muuten aktiivisesti pohjoismaiseen yhteistyöhön suuntautuneita yrityksiä ja toimijoita, joilla on kyky kansainvälistyä. Pieniin yrityksiin hankkeen toiminta ja hyödyt vaikuttavat alueorganisaatioiden ja alihankintaketjujen välityksellä. Mukaan lähtevien yritysten rahallinen sitoutumispanostus tulee yrityksen liikevaihdon ja osallistumishalukkuuden perusteella.

Hankkeen tavoitteena on myös saavutettavuuden parantaminen. Matkailutulon vahvistumisen ja saavutettavuuden parantumisen myötä hanke hyödyttää selkeästi kaikkia Lapin kuntia. Tämän perusteella voidaan olettaa kuntien sitoutuvan hankkeeseen. VAE -hankkeen tavoitteet tukevat juuri päivitetyn Lapin matkailustrategian tavoitteita Lapin liitto on vahvasti hankkeen takana ja suosittaa alueen kuntia yhteistyöhön.

Hanke tekee yhteistyötä muiden matkailun toimijoiden kanssa ja on Lapin matkailustrategian mukainen.

Toimijoiden roolit ja tehtävät Lapin matkailustrategiassa:

5. Hankeorganisaatioesitys

Hanke toteutetaan vahvasti matkailuyrittäjävetoisena. Yrittäjät osallistuvat hankkeen rahoitukseen, johtamiseen ja toteutukseen. Johtoryhmään kuuluu jokaisesta maasta kaksi jäsentä ja toinen Suomen edustajista on ohjausryhmän puheenjohtaja. Jäsenet edustavat matkailuyrittäjiä. Hankkeella on yhteinen operatiivinen työryhmä ja hankejohtaja, joka on vahva matkailumarkkinoinnin osaaja. Hankekoordinaattori koordinoi kaikkien partnereiden toimintaa. Jokaisessa maassa on yksi hankepäällikkö. Lisäksi hanke voi palkata tarpeen mukaan asiantuntijoita yhteisen suunnitelman mukaan.

Partnereiden kesken tehdään sitoumukset ja partnerisopimukset, joissa sovitaan osallistuminen, oikeudet ja vastuut. Pääsääntöisesti jokainen partneri vastaa omista kuluistaan ja hankinnoistaan. Päätökset toteutuksesta tehdään yhteistyössä operatiivisen työryhmän ja hankejohtajan alaisuudessa.

6. Hankkeen toimenpiteitä

Yhteistyö ja verkostoituminen

Eri hankkeiden välisellä yhteistyöllä saadaan synergiaetuja.

Partnereiden välinen tutustuminen alueen matkailuyrityksiin ja – tuotteisiin.

Saavutettavuus

Selvitetään ja neuvotellaan eri tahojen kanssa ratkaisuvaihtoehdoista saavutettavuusongelmaan.

Selvitetään yhteistyömahdollisuudet lento-, juna-, bussi- ja laivayhtiöiden ym. kanssa.

Tehdään markkinointiyhteistyötä matkailuelinkeinon kanssa.

Tehdään yhteistyötä eri toimijoiden välillä, allianssi.

Rajaton matkailualue.

Tuotemarkkinointi

Luodaan ja paketoidaan yhteisiä matkailutuotteita potentiaalisten asiakkaiden ja matkanjärjestäjien kanssa.

Pilotoidaan alueen yhteisiä tuotteita ja tuotekehitysideoita.

Selvitetään yritysten kanssa tuotekehitysvaihtoehtoja.

Tehdään markkina-alueella yhdessä toimenpiteitä, esim. messuja, markkinointikampanjoita internetissä sekä sosiaalisessa mediassa jne.

logo
logo
logo
logo
logo